Ugovori

1 Aneks br. _______ Ugovora o radu
2 Aneks broj __ Autorskog ugovora broj __
3 Aneks ugovora o međunarodnom otpremanju (špediciji)
4 Aneks ugovora o radu
5 Autorski ugovor broj __
6 Bračni ugovor
7 Generalni ugovor o otpremanju
8 Interpretatorski ugovor
9 Izdavački ugovor
10 Izjava o kompenzaciji
11 Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti
12 Predugovor o kupoprodaji stambenog prostora
13 Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika
14 Sporazum o raskidu Predugovora o kupoprodaji nepokretnosti
15 Sporazum o raskidu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
16 Sporazum o raskidu Ugovora o poklonu
17 Sporazum o raskidu Ugovora o poklonu
18 Ugovor o angažovanju predavača
19 Ugovor o asignaciji
20 Ugovor o cesiji
21 Ugovor o delkredere otpremanju
22 Ugovor o delu
23 Ugovor o deviznom kreditu
24 Ugovor o deviznom namenski oročenom ulogu na štednju
25 Ugovor o deviznom štednom ulogu po viđenju
26 Ugovor o dinarskom namenski oročenom ulogu na štednju
27 Ugovor o dinarskom štednom ulogu po viđenju
28 Ugovor o distribuciji
29 Ugovor o dopunskom radu
30 Ugovor o dopunskom radu direktora
31 Ugovor o doživotnom izdržavanju
32 Ugovor o dugoročnom kreditu za kupovinu opreme
33 Ugovor o faktoringu
34 Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine (na pokretnim stvarima)
35 Ugovor o fiksnoj prodaji
36 Ugovor o finansijskom lizingu
37 Ugovor o forfetingu
38 Ugovor o franšizingu
39 Ugovor o garažiranju
40 Ugovor o gotovinskom kreditu bez namene
41 Ugovor o građenju
42 Ugovor o hraniteljskom smeštaju
43 Ugovor o ispunjenju sa subrogacijom
44 Ugovor o istovaru robe
45 Ugovor o izgradnji objekta
46 Ugovor o izmirenju duga prenosom svojine na nepokretnostima
47 Ugovor o izradi idejnog projekta poslovno - stambene zgrade
48 Ugovor o izvođenju umetničkog dela
49 Ugovor o jemstvu
50 Ugovor o kolektivnom autorskom delu
51 Ugovor o komisionu s klauzulom "star del credere"
52 Ugovor o kompenzaciji
53 Ugovor o konsolidaciji kratkoročnog kredita za likvidnost
54 Ugovor o kontroli robe
55 Ugovor o konzorcijumu
56 Ugovor o korekturi
57 Ugovor o kratkoročnom kreditu po osnovu zaloge na pokretnoj stvari
58 Ugovor o kratkoročnom kreditu po osnovu zaloge potraživanja
59 Ugovor o kratkoročnom kreditu za likvidnost
60 Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
61 Ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji
62 Ugovor o kupovini buduće stvari
63 Ugovor o kupovini na probu
64 Ugovor o kupovnom komisionu
65 Ugovor o lekturi
66 Ugovor o lekturi i korekturi
67 Ugovor o licenci
68 Ugovor o licenci industrijskog dizajna
69 Ugovor o licenci patenta
70 Ugovor o licenci žiga
71 Ugovor o menadžmentu
72 Ugovor o menadžmentu
73 Ugovor o međunarodnom otpremanju (špediciji)
74 Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između lica koje je postavljeno za direktora i poslodavca
75 Ugovor o nabavci dobara
76 Ugovor o nabavci radova
77 Ugovor o nabavci usluga
78 Ugovor o nadziđivanju i pripajanju potkrovlja stambene zgrade
79 Ugovor o nadziđivanju potkrovlja stambene zgrade
80 Ugovor o nadziđivanju stambene zgrade
81 Ugovor o nadzoru
82 Ugovor o nalogu
83 Ugovor o narudžbini autorskog dela
84 Ugovor o nepravoj ostavi
85 Ugovor o novaciji (prenovu)
86 Ugovor o novčanom depozitu po viđenju
87 Ugovor o obavljanju brokerskih poslova
88 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
89 Ugovor o odobravanju pozajmice po tekućem računu građana
90 Ugovor o održavanju stambene zgrade
91 Ugovor o opravci aparata
92 Ugovor o organizovanju (javnog/zatvorenog) akcionarskog društva
93 Ugovor o organizovanju holding društva
94 Ugovor o organizovanju putovanja
95 Ugovor o oročavanju deviznog štednog uloga
96 Ugovor o oročenom dinarskom štednom ulogu
97 Ugovor o oročenom novčanom depozitu
98 Ugovor o oročenom novčanom depozitu na neodređeno vreme, sa otkaznim rokom, bez namene
99 Ugovor o ortakluku
100 Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
101 Ugovor o osnivanju komanditnog društva
102 Ugovor o osnivanju ortačkog društva
103 Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja
104 Ugovor o osnivanju zadruge
105 Ugovor o ostavi
106 Ugovor o ostavi u nuždi
107 Ugovor o otkupu stana
108 Ugovor o otpremanju
109 Ugovor o otpremanju (špediciji) sa fiksnom naknadom
110 Ugovor o otpremanju sa fiksnom naknadom
111 Ugovor o otpremanju sa naplatom naknade od primaoca
112 Ugovor o otpuštanju duga
113 Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog tekućeg računa kod banke za domaća pravna lica
114 Ugovor o podzakupu
115 Ugovor o podzalozi
116 Ugovor o poklonu
117 Ugovor o poklonu
118 Ugovor o poravnanju
119 Ugovor o posluzi pokretnih stvari
120 Ugovor o posluzi zida zgrade
121 Ugovor o posredovanju
122 Ugovor o poveravanju poslova obavljanja platnog prometa ___________banke
123 Ugovor o poverljivosti
124 Ugovor o prenosu naslednog dela pre deobe
125 Ugovor o prenosu prava na industrijski dizajn
126 Ugovor o prenosu prava na patent
127 Ugovor o prenosu prava na žig
128 Ugovor o prenosu udela
129 Ugovor o preuzimanju duga
130 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
131 Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
132 Ugovor o prevozu putnika u vazdušnom saobraćaju
133 Ugovor o prevozu putnika u železničkom saobraćaju
134 Ugovor o prevozu robe u međunarodnom drumskom saobraćaju
135 Ugovor o prevozu robe unutrašnjim vodenim putem
136 Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju
137 Ugovor o prevozu stvari u železničkom saobraćaju
138 Ugovor o pribavljanju i ustupanju znanja i iskustva (know - how)
139 Ugovor o pristupanju dugu
140 Ugovor o prodaji i kupovini motornog vozila (I)
141 Ugovor o prodaji i kupovini motornog vozila (II)
142 Ugovor o prodaji na osnovu elektronske ponude
143 Ugovor o prodaji na poček
144 Ugovor o prodaji na poček sa zadržanim pravom svojine
145 Ugovor o prodaji na pretplatu (prenumeraciona prodaja)
146 Ugovor o prodaji robe po modelu
147 Ugovor o prodaji robe po uzorku
148 Ugovor o prodaji robe radi pokrića
149 Ugovor o prodaji robe sa kaparom
150 Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom
151 Ugovor o prodaji s kaucijom
152 Ugovor o prodaji s pravom otkupa
153 Ugovor o prodaji s pravom preče kupovine
154 Ugovor o prodaji s pravom traženja povoljnijeg kupca
155 Ugovor o prodaji sa odustanicom
156 Ugovor o prodaji sa sukcesivnim isporukama robe
157 Ugovor o prodaji spornog prava
158 Ugovor o prodaji stvari (robe) s obročnim otplatama cene
159 Ugovor o prodajnom komisionu
160 Ugovor o prodajnom nalogu
161 Ugovor o projektovanju
162 Ugovor o projektovanju
163 Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga
164 Ugovor o punomoćstvu
165 Ugovor o radu
166 Ugovor o radu 2
167 Ugovor o radu na neodređeno vreme
168 Ugovor o radu na određeno vreme
169 Ugovor o radu s direktorom
170 Ugovor o radu s kućnim pomoćnim osobljem
171 Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom
172 Ugovor o radu s pripravnikom na neodređeno vreme
173 Ugovor o razmeni nepokretnosti
174 Ugovor o razmeni poslovnog prostora
175 Ugovor o razmeni robe
176 Ugovor o recenziji autorskog dela
177 Ugovor o regulisanju međusobnih imovinskih odnosa članova porodične zajednice
178 Ugovor o regulisanju odnosa povodom autorskog dela iz radnog odnosa
179 Ugovor o regulisanju odnosa povodom pronalaska iz radnog odnosa
180 Ugovor o regulisanju odnosa povodom pronalaska iz radnog odnosa
181 Ugovor o regulisanju odnosa povodom tehničkog unapređenja
182 Ugovor o reklamiranju
183 Ugovor o restauraciji fasade stambene zgrade
184 Ugovor o revolving (okvirnom) kreditu
185 Ugovor o skupnoj ostavi
186 Ugovor o solidarnom jemstvu
187 Ugovor o spajanju uz pripajanje
188 Ugovor o spoljnotrgovinskom zastupanju
189 Ugovor o štampanju knjige
190 Ugovor o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
191 Ugovor o sufinansiranju radova na investicionom održavanju
192 Ugovor o supsidijarnom jemstvu
193 Ugovor o transferu tehnologije
194 Ugovor o trgovinskom zastupanju
195 Ugovor o trgovinskom zastupanju
196 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
197 Ugovor o unifikaciji kratkoročnih kredita za likvidnost
198 Ugovor o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom
199 Ugovor o uređivanju časopisa
200 Ugovor o uskladištenju
201 Ugovor o uskladištenju
202 Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti prolaza radi pristupa elektroenergetskom objektu
203 Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
204 Ugovor o ustupanju imovinskih autorskih prava
205 Ugovor o ustupanju potraživanja umesto ispunjenja
206 Ugovor o ustupanju proizvodnih znanja i iskustava
207 Ugovor o ustupanju ugovora
208 Ugovor o vanbračnoj zajednici
209 Ugovor o vršenju poslova van prostorija poslodavca
210 Ugovor o vršenju stručnog nadzora
211 Ugovor o zajedničkoj izgradnji (stambene zgrade)
212 Ugovor o zajmu
213 Ugovor o zajmu
214 Ugovor o zajmu novca
215 Ugovor o zajmu zaposlenom
216 Ugovor o zajmu zaposlenom namenjen rešavanju stambenog pitanja
217 Ugovor o zakupu broda
218 Ugovor o zakupu osnovnog sredstva
219 Ugovor o zakupu ostalog građevinskog zemljišta
220 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
221 Ugovor o zakupu poslovnih prostorija (na neodređeno vreme)
222 Ugovor o zakupu poslovnog prostora (na određeno vreme)
223 Ugovor o zakupu stana
224 Ugovor o zakupu stana za službene potrebe
225 Ugovor o zakupu vazduhoplova
226 Ugovor o zakupu zajedničke prostorije
227 Ugovor o zalozi na budućoj stvari
228 Ugovor o zalozi pokretne stvari
229 Ugovor o zalozi žiga
230 Ugovor o zameni nepokretnosti
231 Ugovor o zasnivanju prava službenosti
232 Ugovor o zastupanju
233 Ugovor u korist trećeg